Vesta Bewindvoering is aangesloten bij branchevereniging Horus

Beschermingsbewind

Wat is Beschermingsbewind

Soms kunnen mensen niet meer zelf hun financiën regelen.
Dit kan het gevolg zijn van lichamelijke en/of psychische klachten. Er kan ook sprake zijn van problematische schulden, verkwisting en/of verslaving. De wet geeft de rechter dan de mogelijkheid om een beschermingsmaatregel op te leggen. Een van deze maatregelen is beschermingsbewind.

Het woord zegt het al: Bewind beschermt mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet goed om kunnen gaan met hun (toekomstige) geld en bezittingen. Bewind beschermt ook mensen die hun geld verkwisten en/of problematische schulden hebben.

Indien bovenstaande van toepassing is, kan er een verzoek tot onderbewindstelling worden gedaan bij de kantonrechter.
De kantonrechter benoemt dan een civiel bewindvoerder.

Schuldhulpverlening en bewindvoering in purmerend

Werkwijze Vesta Bewindvoering

De bewindvoerder zal de financiële administratie uit handen nemen. Voorafgaand het verzoek tot onderbewindstelling, zal de bewindvoerder bij u thuis komen om uw financiële situatie te bespreken. Er wordt een beheerrekening geopend waar al uw inkomsten op gestort zullen worden. Vanuit de beheerrekening zal de bewindvoerder zorg dragen voor het voldoen van alle vaste lasten (mits er voldoende saldo is) en het uitbetalen van leefgeld. Het leefgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt.
Ook zal de bewindvoerder alle betrokken instanties informeren over de onderbewindstelling en verzoeken het correspondentieadres aan te passen naar het adres van de bewindvoerder.

De bewindvoerder zal er ook voor zorgen dat rechthebbende(n) van alle inkomensvoorzieningen gebruik maakt. U kunt hierbij denken aan onder andere bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Ook zal de bewindvoerder kwijtschelding aanvragen en belastingaangifte (Box 1) doen.

Indien er sprake is van schulden, zullen alle schuldeisers worden aangeschreven. Ook hen wordt verzocht het correspondentieadres aan te passen. Tevens wordt hen verzocht een opgave van de vordering toe te zenden en uitstel van betaling te verlenen.
Als alle schulden bij de bewindvoerder bekend zijn, zal worden bekeken of het treffen van betalingsregelingen mogelijk is. Indien dit niet haalbaar is, zal er (indien mogelijk) een doorverwijzing plaatsvinden naar schuldhulpverlening.

Na inventarisatie van de inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden zal er een boedelbeschrijving worden opgesteld. Deze wordt aan de rechtbank toegezonden. De kantonrechter houdt toezicht op de bewindvoerder.

De bewindvoerder stuurt maandelijks een overzicht van de beheerrekening naar de onderbewindgestelde(n), zodat diegene ook zelf overzicht houdt van de inkomsten en uitgaven. Tevens is de bewindvoerder verplicht om jaarlijks een overzicht van de inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en bankrekeningen aan de kantonrechter toe te zenden. Dit noemt men een rekening en verantwoording.

Taken van de beschermingsbewindvoerder:

Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de bewindvoerder:
 • aanvragen van beschermingsbewind en bijstaan van de zitting;
 • huisbezoek afleggen;
 • in kaart brengen van inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden en vorderingen;
 • aanvragen van inkomsten (uitkering, toeslagen, bijzondere bijstand, etc.);
 • boedelbeschrijving opmaken (beschrijving van de boedel aan de kantonrechter);
 • aanvragen van kwijtschelding;
 • belastingaangifte (Box 1);
 • afsluiten van verzekeringen;
 • betalen van de vaste lasten (mits dit mogelijk is);
 • dagelijks behandelen van de post;
 • contacten met diverse instanties;
 • rekening en verantwoording opmaken (jaarlijkse verslaglegging aan de kantonrechter).
Er zijn echter ook taken die niet tot de normale werkzaamheden van de bewindvoerder behoren:
 • belastingaangifte Box 2 en 3;
 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • ingewikkelde nalatenschappen;
 • ontruiming van de woning;
 • verkoop onroerend goed;
 • administratie voor het Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • minnelijke of wettelijke schuldsanering (MSNP of WSNP);
 • frequent naar zitting kantonrechter, meegaan naar WSNP zitting;
 • aangifte doen wegens inbraak of mishandeling.

Uw Bewindvoerder

Vesta Bewindvoering is een jong en dynamisch bedrijf. Als professionele bewindvoerders weten wij dat een duidelijke communicatie de drijfveer is tot een goede samenwerking.
Wij houden onze lijnen kort, zodat u rechtstreeks contact heeft met de bewindvoerder. Hierdoor weet u te allen tijde waar u aan toe bent.

Door jarenlange ervaring op het gebied van schuldhulpverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind is Vesta Bewindvoering in staat snel een stabiele financiële basis te creëren.
Tevens heeft Vesta Bewindvoering een sterk netwerk, waardoor er adequaat kan worden gehandeld.

Door uw financiën uit handen te geven aan Vesta Bewindvoering, kunt u erop vertrouwen dat u snel (weer) een stabiele situatie heeft.
Vesta Bewindvoering onderscheidt zich door: Kwaliteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid, duidelijkheid en het nakomen van afspraken.

Aanmelden

Indien u een aanvraag wilt doen, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, per post of per e-mail. Wij komen graag bij u langs om uw financiële situatie te bespreken en de werkwijze van Vesta Bewindvoering uit te leggen. De bewindvoerder zal samen met u het aanvraagformulier invullen. Vesta Bewindvoering zal er vervolgens voor zorg dragen dat de aanvraag bij de rechtbank wordt ingediend.


Tarieven beschermingsbewind

Jaarlijks stelt de minister van Veiligheid en Justitie de kosten van beschermingsbewind vast.
Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die gelden voor het jaar 2022.
De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Tarieven voor een alleenstaande:

Standaard (zonder schulden)
€ 125,54 per maand
Bij problematische schulden
€ 162,44 per maand
Aanvangswerkzaamheden
€ 709,06 eenmalig
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer
€ 531,19 eenmalig
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
€ 442,86 eenmalig
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)
€ 664,29 eenmalig
Opmaken eindrekening & verantwoording
€ 266,20 eenmalig

Tarieven voor een 2-persoonshuishouden:

Standaard (beiden zonder schulden)
€ 150,54 per maand
Beiden problematische schulden
€ 194,81 per maand
1 persoon met problematische schulden
€ 172,73 per maand
Aanvangswerkzaamheden
€ 850,63 eenmalig
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer
€ 636,46 eenmalig
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
€ 442,86 eenmalig
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)
€ 664,29 eenmalig
Opmaken eindrekening & verantwoording
€ 319,44 eenmalig

 • Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd
  of op andere wijze een economische eenheid vormen.
 • Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning
  vast op 0,75% van dat vermogen.

Indien u onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft, vraagt Vesta Bewindvoering bijzondere
bijstand aan voor de kosten van beschermingsbewind.


Contactgegevens

Vesta Bewindvoering
Postbus 288
1440 AG Purmerend

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 085 – 043 99 99.

U kunt ook een e-mail sturen naar ln.gnireovdniweb-atsev@ofni.

Voor instanties zijn wij iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Hiervoor hebben wij een ander telefoonnummer.

Heeft u een klacht over Vesta Bewindvoering? Dan kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.

Wilt u meer informatie? Vesta Bewindvoering helpt u verder!
Neem gerust contact op via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail.

In onze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en plichten die gelden op grond van de AVG.

Contactgegevens Vesta bewindvoering voor schuldhulpverlening in purmerend

Copyright @ Vesta Bewindvoering - Created by First Impression Design